WP 5 sigter på 1) uddybet kendskab og ny viden om, hvordan man gennem bedre uddannelsesarbejde kan få erhvervsmæssig og social integration i arbejdsmarkedet til at lykkes samt øge unge menneskers mobilitet.

2) på at fastholde og forklare den erfaringsviden, der bliver genereret i løbet af projektet og at gøre den tilgængelig og brugbar for fremtidige aktører.

3) At reflektere de vundne indsigter regelmæssigt og systematisk sammen med de implicerede projektpartnere og udvikle modsvarende WB-moduler til at udvikle en praksis for erhvervsmæssig integrationsfremme.

4) At forbinde den specifikke pædagogiske knowhow om interkulturel kompetencedannelse, mobilitetsfremme, social inklusion og arbejdsmarkedsintegration tilbage til de pædagogiske fag på de to deltagende universiteter, således at det vedvarende bidrager til at kvalificere kommende fagpersoner i erhvervsintegrationsfremme

Projektfællesskabet forstås som en interkulturel, lærende organisation; den viden, der bliver vundet i løbet af projektet bliver tilegnet og dokumenteret gennem workshops. På denne basis kan kompetencebehovet for de pædagogiske fagpersoner og arbejdsgiverne bestemmes, for i tilslutning dertil at formulere og eventuelt efterprøve videreuddannelsesmoduler såvel som studieindhold på de pædagogiske uddannelser på EUF og RUC

Studerende og projektmedarbejdere tager aktivt og observerende del i aktiviteterne. De samler succeshistorier hos alle projektdeltagere (de unge, arbejdsgiverne, uddannelsesinstitutionerne). Repræsentanter for begge universiteter sammenligner observationerne og identificerer på baggrund heraf hårde og bløde mobilitetsbarrierer på arbejdsmarkedet og hos de unge. Begge universiteter udvikler landsspecifikke forslag til videreuddannelsestilbud med hvilke den samfundsmæssige integration af udsatte unge kan lykkes. De distribuerer projektresultaterne på nationale og internationale fagkongresser.