Projektledelse:

Leadpartneren overtager ansvaret for den ordensmæssige gennemførelse og afvikling af det samlede projekt (overholdelse af kontraktterminer og interne mellemterminer). Projektledelsen vil som hidtil varetage blandt andet ledelsen af styregruppen og møder. Projektledelsen Sørger for rettidig udarbejdelse og tilsending af alle nødvendige bilag, informationer og rapporter. Projektledelsen sørger for publikationer og informationsstrøm i forbindelse med udførelsen af projektet og har ansvaret for, at alle resultater af projektet bliver tilgængeliggjort for offentligheden.
Projektledelses sikrer, at alle informationer, som er nødvendige for tilsyn og kontrol af programmet, vil være tilgængeliggjort for Interregsekretariatet.

Ledelsen fra AP 1 bliver derudover overtaget af leadpartneren (BQL GmbH). På den danske side bliver den stedfortrædende projektledelse overtaget af MCS på grund af den mangeårige erfaring i gennemførelse af INTERREG projekter. På den måde sikres en fælles, grænseoverskridende ledelse; der er en kontaktperson på dansk side og ved sygdom eller fravær af projektledelsen er afløsning garanteret, for eksempel bliver ledelsen overtaget af styregruppen eller gennem møder. – Se også organigram (bilag)

Projktledelsen er rådgivende for alle deltagende personer og ledsager, efter behov, alle aktiviteter, der skal gennemføres.

Styringsgruppe:

Hver institution udnævner en projektansvarlig person, som er medlem af styringsgruppen. Styringsgruppen mødes hver tredje måned. I styringsgruppengruppen bliver resultater af arbejdspakkerne sammenført, evalueret og i givet fald bliver foretaget ændringer i projektforløber. Resultaterne af styringsgruppemøderne bliver protokolleret og meddelt til sekretæren i de enkelte arbejdsgrupper såvel som leadpartneren. Styringsgruppemøderne finder sted hos projektpartnerne på skift.

Arbejdspakker:

Projektet består af 5 arbejdspakker. Til hver arbejdspakke bliver der dannet en arbejdsgruppe, som hver tredje måned gennemfører et arbejdsmøde. Alle institutioner, som deltager i den pågældende arbejdspakke, udsender mindst en repræsentant til den pågældende arbejdsgruppe. Hver arbejdsgruppe har en sekretær, som koordinerer de planlagte aktiviteter.

Leadermeeting:

Deltagerne er lederne af de medvirkende institutionerne, projektansvarlige og repræsentanter fra universiteterne. Da lederne ikke er involverede i det daglige arbejde, bliver de på møderne informeret om projektets fremskridt og kan diskutere på ledelsesnuveau. Derudover får de inspiration fra andre institutioner og kan informere om Projektet JUMP, når de, indenfor rammerne af deres arbejde, opsøger andre institutioner i projektinstitutioner.

3 Konferencer:

Start arrangementet tjener som projektets forberedelse og som motivation,  giver et overblik over det planlagte projektforløb og finder sted i en lille kreds af projektpartnere.

Mid Term mødet henvender sig til de involverede medarbejdere og giver anledning til en intern diskussion imellem projektpartnerne og netværkspartnerne.

Final meeting ( Se Kommunikationsarbejde)

Samarbejde med CPL

Samarbejdet med projektet “CPL” koordineres i projektledelsen af JUMP.

Rapporterings- og evalueringsprocesser

Regelmæssige fælles interne evalueringer skal, som understøttelsesprocesser, blive institutionaliseret

Risiko- og kvalitetsstyring

Institutionerne bidrager hver især med egen kvalitetsstyring i alle processer. Disse processer samles løbende til hvert styregruppemøde for at skabe konsensus og fælles forståelse.